Skip to content

Kiitused ja laitused

Keeldudest üleastumise puhul karistatakse:

Koolitöötaja suuline hoiatus.
Klassijuhataja kirjalik märkus. (Kohustuslik täpne õpilase seletuskiri)
Õpilane määrab omale ise karistuse.
Lapsevanema kooli kutsumine.
Aruandmine koolijuhtkonna koosolekul.
Noomitus koos direktori käskkirjaga.
Käitumishinde alandamine.
Õppenõukogu koosolekule kutsumine.
Koolist väljaheitmine.

Õpilasel on õigus:
Saada võimetekohast haridust põhikooli lihtsustatud ja toimetulekukooli õppekava alusel.
Kasutada tasuta õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid.
Kasutada tasuta õpilaskodu.
Õpilasel on tasuta toit.
Õpilasel on võimalus sõita tasuta kooli ja koju.
Saada abi ja nõustamist kooli spetsialistidelt (med. õde, sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog).

Õpilast kiidetakse:
Väga hea ja hea õppeedukuse eest.
Väga hea ja hea käitumise eest.
Heade tulemuste eest huvitegevuses ja spordis.
Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

Õpilasi kiidetakse ja tunnustatakse järgmiselt:
Suuline kiitus klassi või kooli ees;
Kiitus direktori käskkirjaga aineõpetaja või klassijuhataja ettepanekul;
Klassi lõpetamisel kiituskiri õppenõukogu otsusega;
Diplom;
Vanematele kooli tänukiri.