Skip to content

Hoolekogu

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Lahmuse Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Põhja-Sakala Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldusega nr 540.

Lahmuse Kooli hoolekogu:

Elerin Tetsmann- lastevanemate esindaja

Anu Õismets- lastevanemate esindaja

Ülle Ant- lastevanemate esindaja/hoolekogu esimees

Jaanika Metsvahi- õppenõukogu esindaja

Maili Mäehunt- Viljandi Kutseõppekeskuse esindaja

Maie Käba- sotsiaaltöötaja

Kaie Toobal- kooli pidaja esindaja

Hoolekogu tegevuse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 ning Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määrus nr 38 "Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" https://www.riigiteataja.ee/akt/411062021016