Skip to content

Lahmuse kooli kodukord

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel www.lahmuse.edu.ee ja paberkandjal õpetajate toas.
1.2. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise ja ühistegevuse reegleid, mis lähtuvad seadustest ja üldinimlikest eetikanormidest.
1.3. Kooli kodukord on õpilastele ja töötajatele täitmiseks kohustuslik.
2. PÄEVAKAVA NING ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
2.1. Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt tunniplaanile ja kasvatusaja
päevakavale.
2.2. Õppetöö põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis ja väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna. Õpilasüritused on õppe- ja kasvatustöö osa.
2.3. Õpilane, õpetaja ja kasvataja on kohustatud osalema õppe- ja kasvatustöö protsessis.
2.4. Õpetajatel ja kasvatajatel on kohustus kindlustada iga õpilase järelevalve kogu koolipäeva vältel.
2.5. Kõikides kooli ruumides peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise nõudeid.
2.6. Kooli õpilaskodus elavatele õpilastele jätkub päev pärast õppetundide lõppu kasvatusrühmas.
2.7. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult kasvataja loal
kokkuleppel vanemaga/hooldajaga.
2.8. Õpilaskodus mitteelavad õpilased lahkuvad koolist vastavalt õpilastranspordi aegadele.
2.9. Õpilased, kellelt on ära võetud õpilaskodu kasutamise õigus, ei tohi viibida õpilaskodu ruumides.
2.10. Muudatused õpilaste nädalases päevakavas jõuavad kooli töötajateni
esmaspäevases infotunnis ja selle kirjalikus esituses e-kirja kaudu.
2.11. Klassijuhataja teatab õpilasele ja tema vanemale (hooldajale) õpilase
päevakava ja teavitab päevakava muudatustest.
3. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD KOOLIS
3.1. Õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument.
3.2. Õpilaspiletit tohib kasutada tema omanik ja edasiandmine teisele isikule on keelatud.
3.3. Õpilaspilet on transpordivahendites sõidusoodustuste kasutamiseks.
3.4. Õpilaspileti kaotamise või rikkumise korral esitab lapsevanem/hooldaja
avalduse kooli direktorile korduva õpilaspileti saamiseks.
4. ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE
4.1. Vanem teavitab klassijuhatajale õpilase õppest puudumise põhjuse esimesel puudumise päeval. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust vanemaga/hooldajaga hiljemalt järgmisel õppepäeval.
4.2. Puudumise põhjendamise kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid
selgitusi.
4.3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab sotsiaalpedagoog hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
4.4. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on järgmised:
4.4.1. Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
4.4.2. Läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud
ilmastikutingimused;
4.4.3. Olulised perekondlikud põhjused;
4.4.4. Kooli, valla või riigi esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel,
projektitöödes.
5. HINDAMISEST TEAVITAMINE
5.1. Õppeveerandi kokkuvõtvad hinded ja hinnangud tehakse vanemale/hooldajale teatavaks e-kooli kaudu.
5.2. Kui õpilasel või vanemal/hooldajal ei ole võimalik saada teavet e-kooli
vahendusel, siis tehakse hinded ja hinnangud õpilasele ja vanemale teatavaks viisil, milles klassijuhataja lepib kokku vanemaga/hooldajaga individuaalselt.
6. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
6.1. Individuaalne kiitus.
6.2. Avalik kiitus kooli kogunemisel.
6.3. Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine kooli eduka esindamise eest
väljaspool kooli õpetaja, ringijuhi, huvijuhi, kasvataja ettepaneku alusel.
6.4. Kooli tänukiri väga hea ja hea õppimise ning eeskujuliku käitumise eest
klassijuhataja ettepaneku alusel.
6.5. Kooli tänukiri vanemale väga hea või hea koostöö ja/või tubli lapse
kasvatamise eest klassijuhataja ettepaneku alusel.
6.6. Klassijuhataja kannab kiituskirjad e- koolis klassitunnistusele.
6.7. Tunnustamine meenega.
7. KOOLI RUUMIDE, RAJATISTE, RAAMATUKOGU, SPORDI- JA TEHNILISTE VAHENDITE KASUTAMINE
7.1. Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli
ruume, rajatisi ning õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
7.2. Kooli ruumide, rajatiste ning õppe-, spordi- ja tehniliste vahendite kasutamine lepitakse kokku klassijuhataja, kasvataja või aineõpetajaga.
7.3. Klassijuhataja, kasvataja või aineõpetaja lepib kokku soovitud ruumide,
rajatiste ning õppe-, spordi- ja tehniliste vahendite kasutamise nende eest vastutava isikuga.
7.4. Õpilane kasutab talle õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kasutada antud kooli ruumide, rajatiste ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid heaperemehelikult – ei määri ega lõhu neid.
7.5. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitavad tema vanemad/hooldajad.
7.6. Kooli ruumide, rajatiste ning õppe-, spordi- ja tehniliste vahendite kasutamine toimub kooli töötaja vastutusel ja järelevalve all.
8. RAVIMID
8.1. Lapsevanem tagab õpilasele määratud ravimite jõudmise kasvataja kätte.
8.2. Perearsti või eriarsti poolt õpilasele määratud ravimeid annab vastavalt
raviskeemile õpilase kasvataja.
8.3. Õpilasele määratud ravimeid hoitakse kasvatajate lukustatud tööruumis asuvas lukustatud kapis.
8.4. Esmaabiks vajalikud vahendid asuvad õpetajate toas, kasvatajate tööruumis ja tööõpetuse klassides tähistatud kappides.
8.5. Esmaabiks vajalike vahendite olemasolu eest, selleks ettenähtud kappides, vastutab kooliõde.
9. TUGI JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMISEST TEAVITAMISE KORD
9.1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamisel lähtub kool
Haldusmenetluse seaduses sätestatust, arvestades põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses sätestatut.
9.2. Meetme rakendamisel teavitatakse sellest lapsevanemat/hooldajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, õpilast suuliselt.
10. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE.
10.1. Kooli territooriumi valveks ja kaitseks on koolihoonesse ja territooriumile paigaldatud jälgimisseadmestik.
10.2. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks on paigaldatud kooli
territooriumile ja koolihoonesse nähtavale kohale teabetahvel sõnadega
,,VIDEOVALVE“.
10.3. Jälgimisseadmestiku loodud pildi elektroonilist jäädvustust ehk salvestist jälgib kooli majandusjuhataja, kellel on õigus salvestisi kasutada, töödelda ja kustutada.
10.4. Õigustatud huvi korral on tagatud salvestisele juurdepääs:
10.4.1. isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha;
10.4.2. Politsei- ja Piirivalveameti töötajale avaliku korra rikkumise või vara
kahjustamise korral kuri- või väärteomenetlemiseks;
10.4.3. isikutel ja asutustel, kellele seadus sätestab õiguse salvestisele
ligipääsuks.
10.5. Majandusjuhataja peab tagama, et salvestisele ei pääse ligi isik, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.
10.6. Majandusjuhataja on koheselt kohustatud teavitama salvestise kaudu avastatud ohust või korrarikkumisest politseile ning võtma kasutusele meetmed kooli vara kaitseks.
10.7. Salvestise säilitamine:
10.7.1. Salvestist säilitatakse vähemalt 14 kalendripäeva, välja arvatud
juhtudel, kui salvestist kasutatakse kuri- ja väärteomenetlusel;
10.7.2. Kui salvestist on vaja kuri- või väärteomenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni;
10.7.3. Salvestise nõuetekohase säilitamise eest vastutab kooli
majandusjuhataja.
11. KOOLI HOIULE VÕETUD ESEMETE HOIUSTAMINE JA TAGASTAMINE
11.1. Esemete hoiule võtmise eesmärk on tagada kooli õpilaste ja töötajate vaimne ja füüsiline turvalisus.
11.2. Kooli töötaja võib õpilaselt hoiule võtta vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavad esemed: külm- ja tulirelvad, kemikaalid, tuletikud ja -masinad, narkootilised ained, aerosoolid, pürotehnika, salvestusseadmed jms.
11.3. Käesoleva korra alusel õpilase poolt hoiule antud esemete hoiule võtmine vormistatakse vastava protokolliga (aktiga), mille koopia antakse õpilasele, kellelt ese võetakse hoiule.
11.4. Eseme hoiule võtmise protokollis märgitakse ära töötaja nimi, kes hoiule võtmist kohaldab, hoiule võtmise aeg ja põhjus ning hoiule võetava asja kirjeldus.
11.5. Hoiule võetud esemed tagastatakse õpilase vanemale/hooldajale, va külm- ja tulirelvad ning narkootilised ained, mis edastatakse politseile.
11.6. Hoiustamisest teavitatakse vanemat/hooldajat eseme hoiustanud isiku poolt.
11.7. Hoiustaja tagab eseme säilitamise.
12. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST
OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMINE, NEILE REAGEERIMINE,
JUHTUMITEST TEAVITAMINE JA LAHENDAMINE.
12.1 Koolis tagatakse järelevalve õpilaste üle kogu ööpäeva jooksul.
12.2 Õpilaste ning kooli töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab õpilane teavitama koheselt koolitöötajat, kes võtab tarvitusele viivitamatult abinõud ning informeerib klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi ja kooli direktorit.
12.3 Avaliku korra rikkumise (kaasõpilaste või koolitöötajate rahu rikkumine) või ähvardamise korral juhtumit pealt näinud või juhtumist informeeritud kooli töötaja sekkub ja lahendab olukorra, vajadusel teavitab klassijuhatajat, kooli sotsiaalpedagoogi ja direktorit.
12.4 Avaliku korra raske rikkumise (kaasneb vägivald) ja kehalise väärkohtlemise korral (kaasneb vigastuse tekitamine) juhtumit pealt näinud või juhtumist informeeritud koolitöötaja sekkub, rahustab osapooled, lahendab olukorra, teavitab vajadusel kiirabi ja politseiesindajat ning informeerib klassijuhatajat, kooli sotsiaalpedagoogi ja direktorit.
12.5 Vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumist ja selle lahendamise käigust teatab õpetaja või kasvataja viivitamatult vanemale.
12.6 Kooli territooriumil viibivast alkoholi- või narkojoobes isikust teavitab kooli töötaja koheselt politseid.
13. ÜLDISED KÄITUMISREEGLID
Lahmuse Kooli õpilased ja töötajad:
13.1. peavad kinni kooli kodukorrast;
13.2. on viisakad, ausad, sõbralikud ja abivalmis nii koolis kui ka väljaspool kooli;
13.3. ei ole siseruumides välisjalanõudes;
13.4. võtavad osa kõikidest õppetundidest ning klassi ja kooli ühisüritustest, ei hiline ega puudu põhjuseta;
13.5. hoiavad koolis ja selle ümbruses puhtust ja korda;
13.6. hoiavad loodust ja kooli vara. Tahtliku rikkumise korral hüvitavad vara seaduses ettenähtud korras;
13.7. on puhta ja õppetööle sobiva riietusega;
13.8. ei torma, ei rüsele ega karju koolis ega väljaspool kooli;
13.9. hoiavad enda ja kaaslaste tervist – ei kasuta vaimset ega füüsilist vägivalda;
13.10. ei suitseta, ei tarbi alkoholi, energiajooke ega narkootilisi aineid;
13.11. kasutavad talle määratud tugimeetmeid;
13.12. õppetundide ja ürituste ajal ei kasuta mobiiltelefoni või muid seadmeid, välja arvatud juhul, kui selle kasutamine on kokku lepitud õpetajaga või kasvatajaga;
13.13. ei lahku kooli territooriumilt ilma õpetaja või kasvataja loata;
13.14. ei lähe ilma täiskasvanuta järve lähedusse;
13.15. ei võta kaasa endale ja teistele ohtlikke aineid, esemeid (terariistad,
tulemasinad, tikud jms) ja pürotehnikat;
13.16. ei anna kooli ruumide võtmeid õpilastele;
13.17. lähevad sööklasse ainult õpetaja või kasvataja saatel;
13.18. austavad toitu, ei lärma söögi ajal, söövad ise ja lasevad teistel süüa;
13.19. vastutavad oma isiklike asjade eest, mida ei ole nädala algul andnud hoiule;
13.20. ei viibi ilma loata õpilaskodus teiste tubades;
13.21. ei kasuta elektrilist olmetehnikat kasvataja juuresolekuta;
13.22. ei kasuta öörahu ajal mobiiltelefoni.