Skip to content

Koolikohustus ja puudumised

Lahmuse koolikohustuse täitmise ja puudumiste menetluse kord

1. Üldosa.
1.1. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele §17(1) on koolikohustuslik laps,
kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
1.2. PGS §17(5) järgi peavad koolikohustuslike laste arvestust kohalikud omavalitsused (KOV). Koolikohustuse täitmist kontrollivad ja tingimused selle
täitmiseks KOV-d
1.3. Kui õpilane ei täida koolikohustust ja puudub põhjuseta koolist, on vastutajaks
lapsevanem.
1.4. Põhjuseta puudumistest teeb kokkuvõtte klassijuhataja aineõpetajatelt saadud
informatsiooni põhjal ja teatab sellest lapsevanemale.
2. Puudumiste fikseerimine.
2.1. Puudujate fikseerimine klassides toimub aineõpetaja poolt koheselt toimuvas
tunnis. Puudujaks loetakse ka õpilane, kes hilineb tundi rohkem kui 15 minutit.
2.2. Puudujate märkimine klassipäevikusse ja puudujate päevikusse toimub vastavalt klassipäeviku ja õpilaste puudumiste, hilinemiste täitmise juhendile.
2.3. Peahoones mittetöötavad õpetajad märgivad nädala puudujad hiljemalt reedel
kella 12.30-ks.
2.4. Puudumiste ja hilinemiste põhjused selgitab välja klassijuhataja ja kannab
päevikus olevasse põhjuste lahtrisse vastavalt päeviku täitmise juhendile.
2.5. Puudumist põhjendab arstitõend või lapsevanema kirjalik teatis, mille saamise
kohta teeb klassijuhataja märkme vastavasse registrisse.
2.6. Esmaspäeval kella 16.00-ks teeb klassijuhataja kokkuvõtte eelmise nädala
puudumistest ja nende põhjustest, lisades kuupäevaliselt õpilastega ja aineõpetajate ja/või kasvatajatega ning sotsiaaltöötajaga vestlemised ning
vanemate teavitamise ning vestluste ajad.
2.7. Kõik pöördumised lapsevanema poole peavad olema fikseeritud kirjalikult klassi puudumiste päevikus.
2.8. KOV sotsiaaltöötaja või muude instantside poole pöördumised peavad olema probleemsete laste registris, mida peab sotsiaaltöötaja. Väljavõtte probleemsete laste registrist paigutab sotsiaaltöötaja õppeaasta lõpus õpilase isiklikku toimikusse.
3. Puudujatega tegelemine.
3.1. Üksikutest ainetundidest puudujatega ja tundi hilinejatega tegeleb iga
aineõpetaja isiklikult, selgitades välja puudumise põhjuse ja leppides kokku
järelvastamise. Sellest informeerib ta vahenduspäeviku kaudu ka klassijuhatajat.
3.2. Kui on teada, et õpilane on koolis, kuid pole tundi ilmunud, teavitab aineõpetaja
sellest koheselt sotsiaaltöötajat, kes asub last otsima ja suunab ta tundi.
3.3. Kui õpilane ei ole ilmunud kooli, informeerib klassijuhataja sellest samal päeval
lapsevanemat ja selgitab välja puudumise põhjuse.
3.4. Kui klassijuhatajal ei õnnestu lapsevanemaga kahe päeva jooksul kontakti
saada, võtab ta ühendust sotsiaalpedagoogiga, kes hakkab last otsima KOV sotsiaaltöötaja kaudu.
3.5. Puudujate mõjutamine meetmed (toetudes kooli kodukorra 5.5-le ja PGSi
muutuste eelnõule)
4. Meetmed põhjuseta puudumiste korral.
4.1. Puudumine tunnist või üks päev – klassijuhataja vestleb õpilasega, teeb talle
suulise hoiatuse, informeerib lapsevanemat.
4.2. Puudumine kuni 3 päeva järjest – klassijuhataja vestleb õpilasega, teeb ettepaneku direktori käskkirjaga hoiatuse avaldamiseks, sekretär saadab käskkirja koopia lapsevanemale.
4.3. Puudumine 5 päeva – klassijuhataja kaasab probleemiga tegevusse kooli sotsiaalpedagoogi ja teeb esildise direktori käskkirjaga noomituse avaldamiseks.
4.4. Puudumine 25 tundi või 5 üksikut päeva jooksva kuu perioodil või 4 järjestikust
õppepäeva– sotsiaalpedagoog kaasab puudujaga tegevusse KOV. Klassijuhataja
teeb esildise direktori käskkirjaga valju noomituse avaldamiseks.
4.5. Puudumine üle 30 tunni või 15 päeva või kui õpilane on jäänud põhjendamata
puudumiste tõttu kahel järjestikusel õppeveerandil hindamata kolmes või enamas
õppeaines – sotsiaalpedagoog valmistab ette materjalid alaealiste komisjonile ja
direktor teeb taotluse alaealiste komisjonile mõjutusvahendi kohaldamiseks
vastavalt “Alaealiste mõjutusvahendite seadusele”.
4.6. Kui õpilane on puudunud jooksva õppeveerandi jooksul üle 10 päeva või 25
tunni põhjuseta, hinnatakse tema käitumine mitterahuldavaks.
4.7. Kui 17-aastaseks saanud nooruk ei täida vaatamata kooli ja KOV pingutustele ja
toetusele koolikohustust, pöördub klassijuhataja lapsevanema poole ettepanekuga esitada direktorile avaldus õpilase kooli nimekirjast kustutamise kohta.
5. Kontroll ja puudujatega tegelemise jälgimine.
5.1. Kontrolli puudujatega tegelemise üle teostab õppejuht, kes pisteliselt kontrollib puudujate märkimist aineõpetajate poolt, klassijuhatajate poolt tehtud kokkuvõtteid nädalate lõikes ning iga õppeveerandi lõpus kontrollib õpilaste puudumiste, hilinemiste ja korrapidamise päevikut ning sotsiaalpedagoogi aruandeid koostööst KOV ja AAK-ga.